Kontakte nou

Che kliyan,

Nou pral lanse yon nouvo aplikasyon DocOnline le 21-03-22. Apre sa nap suspann tout sipo ak aktyalizasyon pou ansyen aplikasyon an.

Kidonk, nou rekomande ou fe bagay sa yo:

  1. Retire aplikasyon aktyel la nan telefon ou.
    Ou pa bezwen fe sa si ou itilize yon aplikasyon entenet selman.
  2. Telechaje epi enstale nouvo aplikasyon “cortex telemedicine” nou a ke wap jwenn avek lyen sa’a:
  3. Chwazi “DocOnline” nan lis founise sante yo.
  4. Konekte w ak non itilizate epi mod pas ou yo. Yo toujou valab.
    Epitou,nou kenbe istwa konsiltasyon ou yo, dosye medikal ak preskripsyon ou yo. W ap jwenn yo nan nouvo app la.

An ka ta gen nenpot konfizyon, tanpri, ekri nou pa imel nan info@doconline-haiti.com.

Meye salitasyon
Ekip tecnik Doconline !