FAQ

Gen nenpòt kesyon?

Kisa Doc Online ye?
Doc Online se yon platfòm telemedsin ki ap pèmèt pwofesyonel swen sante rantre an kontak avèk  moun k ap chèche enfòmasyon, tretman ak solisyon ki gen rapò ak pwoblèm medikal yo. Li se yon platfòm ki ka bay aksè nan swen sante a moun ki vilnerab, k ap viv nan zòn kote aksè a sèten espesyalis pafwa pa posib. Avèk Doc Online, doktè ki anrejistre sou platfòm lan gen aksè an touttan a dosye medikal ki estoke konfidansyèlman sou kont prive li an.
Ki kalite pwofesyonèl sante mwen ap jwenn sou platfòm Doc Online lan?
Doc Online rasanble anpil pwofesyonel nan swen sante tankou doktè, enfimyè, sikològ,etc… Pou ou jwenn plis enfòmasyon, vizite katalòg ke w ap jwenn sou aplikasyon nou an.
Ki kalite doktè mwen ka jwenn sou platfòm Doc Online lan ?
Doc Online rasanble yon gwoup doktè jeneralis ak doktè ki gen spesyalite diferan, ki lokalize an Ayiti ak peyi lotbò dlo. Pou ou jwenn plis enfòmasyon vizite katalòg doktè a ke w ap jwenn sou aplikasyon nou an.
Eske mwen kapab jwenn swen sou platfòm Doc Online lan si mwen gen yon ijans ?
Non, platfòm Doc Online pa rezoud pwoblem ijans. Si ou ta gen yon ijans, ale nan lopital ki pi pre a oswa sant sante; oswa rele yon anbilans.
Ki sèvis Doc Online ap ofri ?
Doc Online se yon platfòm telemedsin ki ap ofri pasyan yo posibilite pou yo jwenn konsiltasyon nan konfò lakay yo oswa nenpot kote nan mond lan avèk doktè yo vle a lè yo sèvi avèk smartphone oswa òdinatè yo.
Kiyès mwen ta dwe kontakte si mwen pa satisfè ak sèvis la?
Ou dwe kontakte sèvis kliyan pi vit ke posib via email : info@doconline-haiti.com
Mwen pa abite Ayiti, eske mwen kapab anrejistre sou Doc Online ?
Wi, ou kapab anrejistre sou platfòm Doc Online lan nenpòt ki kote ou abite.
Mwen vle kontakte sèvis kliyan an.
Ou kapab kontakte sèvis kliyan an via email sou info@doconline-haiti.com.
A konbyen konsiltasyon yo ye sou platfòm Doc Online lan?
Frè konsiltasyon yo depann de doktè ou chwazi an.
Eske fòk mwen peye avan konsiltasyon an ?
Wi ou dwe peye avan konsiltasyon an.
Eske fòk mwen peye pou mwen jwenn yon konsiltasyon sou platfòm Doc Online lan ?
Wi ou dwe peye pou ou jwenn konsiltasyon sou Doc Online. Frè konsiltasyon an pral depann de doktè ou chwazi an.
Eske mwen oblije peye yon abònman ?
Non, ou pa gen okenn abònman pou ou peye sou Doc Online ; sepandan ou ap gen pou ou peye konsiltasyon doktè ou an.
E si mwen pa resevwa yon konfimasyon?
Doktè ou gen 24 èdtan pou valide demann randevou ou an.
Si 24 èdtan yo pase ou dwe kontakte sèvis kliyan via e-mail: info@doconline-haiti.com.
E si mwen te peye men demann randevou mwen an pa konfime
Doktè ou gen 24 èdtan pou valide demann randevou ou an.
Si 24 èdtan yo pase ou dwe kontakte sèvis kliyan via e-mail: info@doconline-haiti.com.

Mwen Bliye ki email mwen te itilize pou enskri sou Doc Online lan?
Verifye nan diferan email ou yo, kies Nan yo ki konn resevwa email sou Doc Online.
Mwen vle chanje modpas mwen an
Klike sou «  mwen bliye modpas mwen » wap resevwa yon email ki genyen on lyen ki ap pèmèt ou anrejistre yon nouvo modpas.

Mwen bliye modpas mwen an
Klike sou «  mwen bliye modpas mwen » wap resevwa yon email ki genyen on lyen ki ap pèmèt ou anrejistre yon nouvo modpas.
Mwen vle chanje non itilizatè mwen an
Si ou ta renmen chanje non itilizateu ou an, kontakte sèvis kliyan via email : info@doconline-haiti.com   pa bliye atache yon pyès idantite nan email lan pou ou garanti sekirite enfòmasyon ou yo.

Mwen bliye non itilizatè mwen an
Non itilizateu ou se email ou an.
Èske mwen oblije siyen yon kontra?
Non ou pap bezwen siyen okenn kontra ; sepandan wap gen pou ou aksepte kondisyon itilizasyon yo, avi sou konfidansyalite avèk Politik anilasyon ak ranbousman sou site la.
Èske gen yon frè pou anrejistre sou platfòm lan?
Non, pa gen okenn frè pou ou ou anrejistre sou Doc Online.
Kouman mwen ka enskri sou platfòm Doc Online lan ?
Monte sou paj entènèt https://www.doconline-haiti.com oswa https://www.doconline.ht  oswa telechaje aplikasyon Doc Online lan ki disponib sou IOS avèk Android, epi klike sou «  Koneksyon ».
Sou paj ki swiv lan, klike sou « enskri » epi swiv rès endikasyon yo pou ou fini anrejistreman ou an.
E si yo rejte peman mwen an?
Si pèman ou rejte:
-Verifye ke ou te antre  enfòmasyon ou kòrèkteman tankou non ou sou kat la, nimewo kat ou, adrès peman ou, elatriye.
-Verifye avèk bank ou ke ou gen balans ki nesesè sou kont ou
-oswa itilize yon lòt fòm pèman
Èske mwen dwe gen yon kont Moncash pèsonèl pou peye pa Moncash sou platfòm lan?
Wi, ou dwe gen yon kont Moncash pèsonèl pou ou peye pa Moncash sou platfòm Doc Online lan.

Kouman mwen ka chanje kat kredi oswa debi mwen sou kont mwen an?
W ap kapab chanje kat pèman ou an nan pwochen tranzaksyon ou fè sou platfòm lan.
Kouman mwen ka resevwa yon resi pèman?
Wap resevwa yon resi pèman otomatikman nan email ou a ak chak pèman ou fè sou sit la. Sepandan si ou pèdi resi a voye pa e-mail; ou pral jwenn yon kopi nan pwofil ou sou aplikasyon Doc Online lan.
Mwen pa santi mwen alèz pou mwen mete enfòmasyon kat kredi oswa debi mwen sou platfòm Doc Online lan.
Doc Online pa kenbe detay labank. Seksyon pèman nan Doc Online lan satisfè kritè sekirite ak konfidansyalite konpatib ak estanda entènasyonal sekirite done.
Eske mwen kapab peye avèk yon kat kredi ?
Wi ou ka peye pa kat kredi sou platfòm Doc Online lan
Eske mwen kapab peye avèk yon kat debi ?
Wi ou ka peye pa kat debi sou platfòm Doc sou Online lan.
Eske mwen kapab peye avèk lajan kash ?
Non ou pa kapab peye avèk lajan kash  sou platfòm Doc Online lan.

Eske mwen kapab peye avèk yon chèk ?
Non ou pa kapab peye avèk chèk sou platfòm Doc Online lan.
Nan ki monnen pèman yo fèt sou Doc Online ?
Tranzaksyon yo kolekte an goud (HTG) sou platfòm Doc Online lan.
Ki metòd pèman Doc Online itilize sou platfòm li an ?
Platfòm Doc Online lan kapab resevwa pèman avèk kat de kredi oswa debi ansanm avèk Moncash.
Kijan pou mwen jwenn yon randevou imedya sou platfòm lan ?
Pou jwenn yon randevou imedyat sou platfòm Doc Online lan, ouvri sesyon an, answit:
-klike sou bouton "Randevou imedyat la"
- chwazi ki kalite konsiltasyon ou vle genyen
-chwazi spesyalite a
-answit, swiv etap sa yo selon endikasyon yo platfòm
Kijan pou mwen itilize platfòm Doc Online lan pou mwen jwenn doktè mwen an epi pou mwen jwenn yon randevou avèk li ?
Pou pran yon randevou ak doktè ou sou platfòm Doc Online lan, ouvri sesyon an, answit:
-Klike sou bouton "Randevou a"
- chwazi ki kalite konsiltasyon ou vle
-chwazi doktè ou pa  espesyalite oswa lè ou tape non li
-answit swiv etap sa yo selon endikasyon yo platfòm.
Kijan pou mwen itilize platfòm Doc Online lan pou mwen jwenn yon randevou
Pou jwenn yon randevou sou platfòm la, ouvri sesyon an, answit klike sou:
-bouton "Randevou imedyat la" pou jwenn yon randevou imedyat
-oswa bouton "Randevou" pou jwenn yon randevou nan yon dat ak lè ke ou ap gen pou ou chwazi.
Mwen anrejistre asirans sante mwen sou kont mwen an kijan mwen ka peye ou avèk asirans mwen an?
Nan moman sa a nou pa aksepte pèman asirans; sepandan, yon fwa ou te peye, doktè ou a ka ranpli yon fòm ranbousman pou ou pou w soumèt bay konpayi asirans ou ansanm ak resi doktè a bay sou email ou.
Lè patenarya ak asirans yo efikas, peman nan asirans pral posib.

Èske dosye medikal an sekirite sou sit Doc sou entènèt la?
Doc Online satisfè kritè sekirite ak konfidansyalite konpatib ak estanda entènasyonal sou sekirite medikal done HIPAA pou Etazini ak Amerik di Nò ak HL7v2 pou Ewòp.
Ki sèvis Doc Online ofri?
Doc Online se yon platfòm Telemedsin ki ofri medsen yo posibilite reyalize konsiltasyon videyo avèk pasyan li yo epi tou ki pèmèt yo gen aksè avèk dosye medikal yo, kèlkeswa kote yo ye, gras ak anrejistreman an sekirite dosye yo sou kont prive doktè yo genyen sou platfòm nan.
Kisa Doc Online ye?
Doc Online se yon platfòm telemedsin ki konekte pwofesyonèl laswenyay yo avèk moun ki ap chèche enfòmasyon, tretman epi solisyon ki gen awè avèk pwoblèm ke yo genyen.
Se yon platfòm ki pèmèt moun ki pi vilnerab yo jwenn aksè ak laswenyay. Pifò nan moun sa yo ap viv nan zòn rekile, kote espesyalis yo pa disponib. Gras avèk Doc Online, medsen ki manb platfòm nan ap gen aksè ak dosye medikal li yo ki anrejistre an sekirite sou kont prive li 24 sou 24.
Mwen vle kontakte sèvis kliyan
Ou kapab kontakte sèvis kliyan sou e-mail sa info@doconline-haiti.com
Mwen bliye ki email mwen te itilize
Verifye nan espas kote pou fè rechèch nan chak adrès email ou yo, nan kiyès nan yo ou genyen email ke Doc Online te voye pou ou.
Mwen vle chanje modpas mwen
Cliquez sur l’onglet “mot de passe oublié" Klike sou pati « Mwen bliye modpas mwen »
Wap resevwa yon email ki genyen yon lyen ki ap pèmèt ou chanje epi chwazi yon nouvo modpas
Mwen bliye modpas mwen
Klike sou pati « mwen bliye modpas mwen »
Wap resevwa yon email ki genyen yon lyen ki ap pèmèt ou refè modpas la
• Mwen bliye non itilizatè mwen
Non itilizatè ou se email ou.
• Kijan mwen kapab enskri sou platfòm nan?
Monte sou paj web https://www.doconline-haiti.com oswa https://www.doconline.ht oubyen sou aplikasyon DocOnline ki disponib sou IOS oswa Android ; epi klike sou “Konekte”.
Epi sou paj ki vinn parèt la, wap chwazi « Enskri », aprè wap swiv tout direktiv ke yo baw pou enskri antanke medsen jiskaske ou finalize enskripsyon an.
Est-ce que je peux geler mon abonnement si je prends des vacances?
Non, Sistèm nan pa pèmèt nou kanpe abònman an siw ta pran vakans.
Eske mwen kapab kanpe abònnman mwen an pou mwa ke mwen pa genyen konsiltasyon yo ?
Non, Sistèm nan pap pèmèt ou fè sa. Depiw peye, abònnman an tou kòmanse.
Konbyen konsiltasyon mwen gen dwa genyen nan abònnman mwen?
Ou kapab genyen valè konsiltasyon ke ou vle pandan abònnman ou an.
Kisa ki kapab pwovoke anilasyon abònnman mwen sou platfòm nan ?
Si ou pa peye a lè, abònnman an ap kanpe otomatikman
Kijan mwen kapab anile abònnman mwen ?
Wap genyen yon peryòd pou eseye gratis pandan yon mwa. Apre sa, ou kapab peye abònnman pou lane a, ke nou pa ka ranbousew oswa ke nou pa kapab anile apre sa.
• Konbyen kòb abònnman Doc Online lan ye?
Abonnman sou platfòm Doc Online lan se pou sèlman $10 USD chak mwa. Ou kapab peye yon sèl fwa pou tout ane a 120 USD
ki pri konsiltasyon yo sou Doc Online?
Pri chak konsiltasyon ap sou responsablite medsen an. Men pri minimòm pou on konsiltasyon se 1500 goud
Eske mwen kapab konsilte rantre lajan mwen yo ?
Wi, ou kapab konsilte rantre lajan ou sou, ou genyen aksè ak li sou pwofil medsen nan pati rapò pèman.
koman mwen ka chanje pri konsiltasyon mwen yo?
Ou ka chanje pri konsiltasyon yo lèw ale sou pwofil medsen an klike sou non w, klike sou paramèt epi ajoute nouvo pri konsiltasyon nan espas ki endike pou sa yo.
Atansayo nouvo pri sa ap efektif nan nouvo peryòd faktirasyon an ki se 15 jou
Chak kilè map jwenn vèsman pou konsiltasyon mwen fè yo ?
Vèsman pou konsiltasyon yo ap fèt chak 15 nan mwa. Epi yo ap repati li konsa:
Pou Konsiltasyon ki fèt a pati de 1 jiska 15, vèsman ap fèt chak 30 nan mwa
Pou konsiltasyon ki fet a pati de 16 jiska 30 yo, vèsman ap fèt chak 15 nan mwa kap vini an
Koman mwen ka founi enfòmasyon ki gen rapò ak kont labank mwen pou mwen ka resevwa pèman yo ?
Pou Resevwa Vèsman ou yo, ou sipoze konekte sou pwofil medsen an; klike sou non ou; pwofil faktirasyon an e ranpli tout espas vid yo avek enfòmasyon ki gen rapò ak kont ou
Pa ki mwayen Doc Online ap peye doktè yo konsiltasyon yo fè sou platfòm nan
Pèman tout konsiltasyon sa yo ap fèt pa yon transfè lajan sou kont labank li.
Eske dosye medikal yo an sekirite sou site Doc online la ?
Doc Online reponn ak tout kritè sekirite ak konfidansyalite selon nòm entènasyonal sou sekirite done medikal HIPAA pou Etazini ak Lamerik dinò  ak HL7v2 pou peyi eropeyen yo.

Kontakte nou

Che kliyan,

Nou pral lanse yon nouvo aplikasyon DocOnline le 21-03-22. Apre sa nap suspann tout sipo ak aktyalizasyon pou ansyen aplikasyon an.

Kidonk, nou rekomande ou fe bagay sa yo:

  1. Retire aplikasyon aktyel la nan telefon ou.
    Ou pa bezwen fe sa si ou itilize yon aplikasyon entenet selman.
  2. Telechaje epi enstale nouvo aplikasyon “cortex telemedicine” nou a ke wap jwenn avek lyen sa’a:
  3. Chwazi “DocOnline” nan lis founise sante yo.
  4. Konekte w ak non itilizate epi mod pas ou yo. Yo toujou valab.
    Epitou,nou kenbe istwa konsiltasyon ou yo, dosye medikal ak preskripsyon ou yo. W ap jwenn yo nan nouvo app la.

An ka ta gen nenpot konfizyon, tanpri, ekri nou pa imel nan info@doconline-haiti.com.

Meye salitasyon
Ekip tecnik Doconline !